Vào tháng 10/2020 vừa qua, NGJSC đã tiếp tục công tác xây dựng xưởng X2 và X6. Bắt nhịp kịp tiến độ hoàn thành nhà xưởng của Thế Hệ Mới. Trong khoảng thời gian này, công tác đất, nền móng đã bắt đầu được thực hiện.

Vào tháng 1/2021 vừa qua, Thế Hệ Mới cũng đã hoàn thành tốt đẹp quá trình cung cấp dịch vụ nhà xưởng cho thuê cho doanh nghiệp Shin Hueng.

prev_doitac next_doitac