Hạ tầng xã hội
Nhằm thu hút và tạo điều kiện cho nhà đầu tư an tâm sản xuất, Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn đã chú trọng phát triển thượng tầng cơ sở hạ tầng xã hội bền vững và hoàn chỉnh.
prev_doitac next_doitac